سخن عشق

همیشه اولین و آخرین کلام شعرهایم توبوده ای

همیشه برایم به معنای واقعی یک عشق بوده ای

گرچه گهگاهی از تو بی وفایی دیده اماهمیشه برایم باوفا بوده ای

گرچه دلم را میشکنی و اشکم را در میآوری اما تو همیشه برایم یک دنیا بوده ای

صدای آهنگ عشق برایم غم انگیز است ،اما همیشه آن را گوش میکنم

گاهی شنیدن حرفهایت برایم تلخ است ،اما دائم پیش خودم تکرار میکنم

اگر روزی نباشی در کنارم ، برای منهمیشه هستی

روزی اگر بروی ، در قلبم همیشه خواهی ماند

اینجا که هستم پر از دلتنگیست، حس نبودنت در کنارم خاطرم را پریشان کرده

اما حس بودنت در قلبم دلتنگی و غمدوری ات را انکار کرده

گاهی وقتی به دوری می اندیشم قلبم میلرزد،

نکند که از من سرد شوی، نکند که باکسی دیگر همنشین شوی ،

نکند که ما را فراموش کنی و عاشق کسیدیگر شوی...

نباید بیش از این خودم را با اینفکرها برنجانم ،عشق خودش پر از درد و رنج است!

خلاصه این را بگویم برایت ، هر زمانکه بخواهی میشوم فدایت

اگر تنهایم بگذاری باز هم مینشینم به پایت

همیشه اولین و آخرین کلام شعرهایم توبوده ای

میخواهم این شعر اولینش تو باشی وآخرین نداشته باشد

همچنان ادامه داشته باشد....


زمان: 2018-04-16 15:15:03