برای محمدم

نفسم دیگه نمیدونم با دلتنگیام چیکار کنم  عشقم خدا ما رو واسه هم نمی خواست

فقط میخواست همو فهمیده باشیم میخواست نیمه گمشده مونو بهمون نشون بده

عاشقتم نیمه گم شده من


برچسب ها: میخواست
زمان: 2015-06-06 11:37:17